BackCall

';

Je služba, za kterou nic neplatíte. Pošlete nám kontakt a my Vám sami zavoláme.

ikon_o-nas (1K)  Druhy dotací

Dotace ze státního rozpočtuDotace z Evropské Unie

Nové programovací období je nastaveno na roky 2007 – 2013. V tomto období je pro Českou republiku připraveno více než 26 mld. € na dotační projekty, které umožní celkový rozvoj hospodářství a sníží meziregionální rozdíly.

Pro dosažení těchto cílů byly v ČR vytyčeny čtyři okruhy dotačních programů:

  • sektorové programy
  • regionální programy
  • programy pro Prahu
  • programy územní spolupráce

Sektorové programy

Česká republika pro stávající programovací období zpracovala 7 sektorových operačních programů, které umožní rozvoj nejrizikovějších oblastí. Dotace budou směřovány do rozvoje podnikání (OP Podnikání a inovace), zlepšování životního prostředí (OP Životní prostředí), zkvalitňování dopravy (OP Doprava), posílení vzdělání (OP vzdělávání pro konkurenceschopnost), rozvoje výzkumu a vývoje (OP Výzkum a vývoj pro inovace), posílení rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti (OP Lidské zdroje a zaměstnanost), modernizace veřejné správy, rozvoje cestovního ruchu, posílení kvality života obyvatel a další (Integrovaný operační program).

Operační program podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace (OPPI) je hlavním programovým dokumentem realizace politiky hospodářské a sociální soudržnosti v sektoru průmyslu a významným nástrojem realizace Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007-2013. Dotační prostředky tohoto programu jsou v celkové výši více než 3 mld. €. Budou určeny především pro rozvoj malých a středních podnikatelů. Program je rozdělen do následujících prioritních oblastí:

Priorita č. 1 Vznik firem

- je určena začínajícím podnikatelům a podnikatelům, kteří po delším čase obnovují podnikatelskou činnost

Opatření 1.1: Podpora začínajícím podnikatelům

Opatření 1.2: Nové finanční nástroje

Priorita č. 2 Rozvoj firem

- určeno pro podnikatele s delší historií (minimálně 3 roky), investice jsou směřovány do rozšíření a zkvalitnění výroby, cílem je posílení celkové konkurenceshopnosti

Opatření 2.1 Bankovní nástroje podpory MSP

Opatření 2.2: Podpora nových výrobních technologií, ICT a vybraných strategických služeb

Priorita č. 3 Efektivní energie

- dotace umožní rozšíření podnikání v energetických službách, posílí výrobu energie z obnovitelných zdrojů, bude umožněna modernizace stávajících zařízení

Opatření 3.1: Úspory energie a obnovitelné zdroje energie

Priorita č. 4 Inovace

- je zaměřena na posílení výzkumných kapacit podniků, bude podporováno prohloubení spolupráce mezi institucemi VaV a výrobními podniky

Opatření 4.1: Zvyšování inovační výkonnosti podniků

Opatření 4.2: Kapacity pro průmyslový výzkum a vývoj

Priorita č. 5 Prostředí pro podnikání a inovace

- podpora spolupráce soukromých, veřejných a výzkumných subjektů, tvorba inkubátorů, investice do infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů, rozvoj nemovitostí pro podnikání – haly, brownfields, průmyslové parky

Opatření 5.1: Platformy spolupráce

Opatření 5.2: Infrastruktura pro rozvoj lidských zdrojů

Opatření 5.3: Infrastruktura pro podnikání

Priorita č. 6 Služby pro rozvoje podnikání

- dotace budou určeny rozvoj poradenských služeb v oblasti mezinárodního obchodu, konkurenceschopnosti, benchmarkingu a další, služeb v oblasti ICT,

Opatření 6.1: Podpora poradenských služeb

Opatření 6.2: Podpora marketingových služeb

Operační program životní prostředí

Operační program Životní prostředí je určen pro projekty, jenž umožní zlepšit stav jednotlivých složek životního prostředí a podpořit tak udržitelný rozvoj, dlouhodobou konkurenceschopnost a zaměstnanost v regionech v rámci cíle Konvergence politiky hospodářské a sociální soudržnosti EU. Pro tento program je určeno téměř 5 mld. €. Podpora bude směřována do následujících oblastí:

Priorita 1: Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

- výstavba, rekonstrukce ČOV, stokových systémů, úpraven vod, rozvodných sítí vod

- informační systém – povodně, investice do snížení rizik povodní

Opatření 1.1: Snížení znečištění vod

Opatření 1.2: Zlepšení jakosti pitné vody

Opatření 1.3: Omezování rizika povodní

Priorita 2: Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí

- investice pro snížení energetické spotřeby, snížení tepelných ztrát

- snížení vlivu dopravy na prostředí ve městech a obcích

- zavádění opatření na snižování emisí ze stacionárních zdrojů

Opatření 2.1: Zlepšení kvality ovzduší

Opatření 2.2: Omezování emisí

Priorita 3: Udržitelné využívání zdrojů energie

- rekonstrukce a výstavby výtopen, elektráren, tepláren s využitím OZE

- investice do úspor energie – zateplování, rušení tepelných mostů

- investice do OZE pro fyzické osoby

Opatření 3.1: Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

Opatření 3.2: Realizace úspor energie a využití odpadního tepla

Opatření 3.3: Environmentálně šetrné systémy vytápění a přípravy teplé vody pro fyzické osoby

Priorita 4: Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží

- integrované systéme nakládání s odpady, zařízení na třídění a recyklaci odpadů, rekultivace skládek, odstraňování černých skládek

- výstavba kompostáren, biofermentačních a bioplynových stanic

- sanace ekologických zátěží

Opatření 4.1: Zkvalitnění nakládání s odpady

Opatření 4.2: Odstraňování starých ekologických zátěží

Priorita 5: Omezování průmyslového znečištění a environmentálních rizik

- infrastruktura pro zázemí výzkumu BAT

- budování infosystému

Opatření 5.1: Omezování průmyslového znečištění

Priorita 6: Zlepšování stavu přírody a krajiny

- péče o chráněná území, minimalizace předcházení škod na ŽP,

- obnova krajinných prvků, podpora regenerace lesů

- zvyšování retenční schopnosti krajiny

- revitalizace městské zeleně, ozelenění brownfield, odstranění nevyužívaných staveb v CHKO

- sanace sesuvů, odstraňování důsledků hornické činnosti, hodnocení zásob podzemních vod

Opatření 6.1: Implementace a péče o území soustavy Natura 2000

Opatření 6.2: Podpora biodiverzity

Opatření 6.3: Obnova krajinných struktur

Opatření 6.4: Optimalizace vodního režimu krajiny

Opatření 6.5: Podpora regenerace urbanizované krajiny

Opatření 6.6: Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodní zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

Priorita 7: Rozvoj infrastruktury pro environmentální vzdělávání, poradenství a osvětu

- nákup a rekonstrukce objektů pro envivzdělávání

- technické vybavení center a poraden, školských a dalších vzdělávacích institucí

Opatření 7.7: Rozvoj infrastruktury pro reliazci environmentálních vzděláváacích progrmů, poskytování environmentálního poradenství a environmentálních informací

Operační program doprava

Tento operační program zahrnující rozvojové priority sektoru doprava v ČR. Jeho realizací bude umožněna výstavba a modernizace dopravní infrastruktury, která má rozhodující význam pro ekonomiku ČR. Pro rozvoj sektoru dopravy je určeno více než 5,7 mld. €. Rozvojové oblasti programu:

Priorita 1: Modernizace a rozvoj železniční sítě TEN – T

- modernizace tranzitních koridorů, železnichí uzlů a sítí TEN-T

- opatření na snížení vlivů na ŽP

Opatření 1.1: Modernizace a rozvoj železničních tratí sítě TEN-T včetně železničních uzlů

Opatření 1.2: Zajištění interoperatility na stávajících železničních tratích, zajištění souladu s Technickými specifikacemi pro interoperabilitu (TSI) a rozvoj telematických systémů

Priorita 2: Výstavba a modernizace dálniční a silniční sítě TEN-T

- výstavba dalších úseků sítě TEN-T, modernizace úseků silnic I. třídy TEN-T

- infrastruktura pro zlepšení dohledu na bezpečnost a plynulost dopravy

Opatření 2.1: Modernizace a rozvoj dálnic a silnic sítě TEN-T

Opatření 2.2: Rozvoj inteligentních dopravních systémů v silniční dopravě a systémů ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti provozu

Priorita 3: Modernizace železniční sítě mimo síť TEN – T

- modernizace železničních uzlů, přeshraničních úseků, posílení elektrizace tratí

Opatření 3.1: Modernizace a rozvoj železniční sítě mino síť TEN-T

Priorita 4: Modernizace sinic I. třídy mimo TEN – T

- modernizace silnic I. třídy, obchvaty, infrastruktura pro zklidňování dopravy

- posílení infrastruktury v příhraničních oblastech, podpora bezpečnosti provozu

Opatření 4.1: Rekonstrukce a modernizace na silnicích I. třídy mimo TEN-T

Priorita 5: Modernizace a rozvoj pražského metra a systémů řízení silniční dopravy v hl. m. Praze

- investice pro modernizaci a rozvoj metra

Opatření 5.1: Rozvoj sítě metra v Praze

Opatření 5.2: Zavádění systémů řízení a regulace silničního provozu v Praze

Priorita 6: Podpora multimodální nákladní přepravy a rozvoj vnitrozemské vodní přepravy

- rozvoj multimodální přepravy, nové technologie překládky, vznik VLC

- podílení infrastruktury vodní přepravy – posílení splavnosti řek

- modernizace říčních pravidel, snižování dopadů na ŽP

Opatření 6.1: Podpora multimodální nákladní přepravy, nákup dopravních prostředků pro KD a přepravních jednotek pro KD, modernizace překladišť KD

Opatření 6.2: Rozvoj a modernizace vnitrozemských vodních cest sítě TEN-T a mimo TEN-T

Opatření 6.3: Podpora modernizace říčních plavidel , která povede k nižším negativním dopadům dopravy na ŽP či podpoře multimodality v nákladní přepravě

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program vzdělávání a konkurence se zaměřuje na oblasti, jenž podpoří rozvoj populace ČR, utvoří vhodné podmínky pro vzdělávání a učení. Program umožní rozvoj lidských zdrojů prostřednictvím různých forem vzdělávání se zaměřením na komplexní systém celoživotního učení a utváření vhodného prostředí pro výzkumné, vývojové a inovační aktivity a stimulaci spolupráce mezi vzdělávacími institucemi, výzkumnou a výrobní sférou. V programu bude rozděleno více než 1,8 mld. €. Program je tvořen třemi základními osami:

Priorita 1: Počáteční vzdělávání

- tvorba školních vzdělávacích programů, lepší využívání ICT, posílení kvality výuky CJ, rozvoj systému řízení kvality

- rozvoj spolupráce s partnery – obce, komunitní vzdělávání

- rovný přístup ke vzdělání, rozvoj asistenčních služeb

- podpora dalšího vzdělávání pedagogů – stáže, praxe

Opatření 1.1: Zvyšování kvality ve vzdělávání

Opatření 1.2: Rovné příležitostí žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Opatření 1.3: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení

Priorita 2: Terciární vzdělávání a výzkum a vývoj

- inovace vzdělávacích programů- CJ, podnikání

- systém monitoringu trhu práce, podpora spolupráce mezi VŠ, VOŠ a ostatními školami nižšího stupně

- kombinované a distanční formy studia

- další vzdělávání pracovníků, zapojení do mezinárodních projektů

- stáže studentů/pracovníků v soukromém a veřejném sektoru

Opatření 2.1: Systémový rámec terciárního vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů ve V+V

Opatření 2.2: Podpora vyššího odborného vzdělávání

Opatření 2.3: Podpora vysokoškolského vzdělávání

Opatření 2.4: Lidské zdroje ve VaV

Opatření 2.5: Partnerství a sítě

Priorita 3: Další vzdělávání

- komplexní systém dalšího vzdělávání , propojení systémů počátečního a dalšího vzdělávání

- systémy hodnocení kvality vzdělávání, rozvoj neformálního vzdělávání , rozšíření nabídky dalšího vzdělávání

Opatření 3.1: Systémový rámec dalšího vzdělávání

Opatření 3.2: Individuální další vzdělávání

Opatření 3.3: Podpora nabídky dalšího vzdělávání

Operační program výzkum a vývoj pro inovace

Operační program výzkum a vývoj pro inovace je určen k podpoře výzkumného, vývojového a proinovačního potenciálu ČR. Má umožnit přenos poznatků z výzkumných a vývojových institucí do oblasti aplikace v průmyslových i neprůmyslových odvětvích. Na program jsou určeny 2 mld. €. Prioritní oblasti programu jsou následující:

Priorita 1: Rozvoj kapacit výzkumu a vývoje

- posílení kapacit laboratoří a výstavba nových

- výstavba center excelence

Opatření 1.1: Rozvoj sítě výzkumných pracovišť v regionech s rozvojovým potenciálem

Opatření 1.2: Rozvoj špičkových evropských center excelence pro EVP

Opatření 1.3: Rozvoj kapacit cíleného výzkumu a vývoje v regionech

Priorita 2: Rozvoj kapacit pro spolupráci veřejného sektoru se soukromým ve V a V

- obnova a rozšiřování laboratoří, výstavba nových kapacit

- posílení ochrany duševního vlastnictví

- systém šíření výsledků VaV

Opatření 2.1: Rozvoj kapacit technického výzkumu v regionech

Opatření 2.2: Ochrana duševního vlastnictví na univerzitách a výzkumných ústavech

Opatření 2.3: Zvýšení cílené informovanosti o V a V a jeho výsledcích pro inovace

Priorita 3: Posilování kapacit vysokých škol pro terciární vzdělávání

- posílení kapacit pro terciární vzdělávání

Opatření 3.1: rozvoj kapacit vysokých škol v terciárním vzdělávání

Operační program lidské zdroje a zaměstnanost

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost se zaměřuje na podporu rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. Jeho cílem je řešit problematiku adaptability zaměstnanců a zaměstnavatelů, dalšího vzdělávání, zaměstnanosti a zaměstnatelnosti, včetně integrace skupin ohrožených sociálním vyloučením, rovných příležitostí, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce v oblasti rozvoje lidských zdrojů a zaměstnanosti. V programu je určeno k rozdělení 1,8 mld. €. Podpora je zaměřena na:

Priorita 1: Adaptabilita

- další profesní vzdělávání, rozvoj vzdělávacích programů v podnicích

Opatření 1.1: Zvýšení adaptability pracovní síly a konkurenceschopnosti podniků

Opatření 1.2: Podpora rozvoje systému dalšího profesního vzdělávání

Priorita 2: Aktivní politiky trhu práce

- poradenství při zařazování na trh práce, rekvalifikacích, nové formy zaměstnání

- podpora VPP

- rozvoj institucí služeb zaměstnanosti

Opatření 2.1: Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Opatření 2.2: Modernizace institucí a zavedení systému kvality služeb zaměstnanosti a jejich rozvoj

Priorita 3: Sociální integrace a rovné příležitosti

- vzdělávání příslušníků cílových skupin, poskytování sociálních služeb, integrace sociálně vyloučených skupin, rovné příležitosti žen a mužů

Opatření 3.1: Podpora sociální integrace

Opatření 3.2: Integrace sociálně vyloučených skupin na trh práce

Opatření 3.3: Rovné příležitostí žen a mužů na trhu práce a sladění pracovního a rodinného života

Priorita 4: Veřejná správa a veřejné služby

- zefektivnění řízení lidských zdrojů, posílení efektivity činnosti veřejné správy, modernizace systémů ICT

Priorita 5: Mezinárodní spolupráce

- výměna zkušeností, šíření inovací, rozšiřování spolupráce

Integrovaný operační program

V Integrovaném operačním programu jsou spojeny přístupy jak sektorových, tak regionální programů. Jeho účelem je řešit regionální problémy, které spadají do působnosti ústředních správních orgánů. Stát se prostřednictvím tohoto programu bude podílet na řešení největších regionálních problémů. V programu bude rozděleno více než 1,5 mld. €. Program bude rozvíjet následující oblasti:

Priorita 1: Modernizace veřejné správy

- posílení institucionální kapacity , posílení bezpečnosti obyvatel, systémy řízení a hodnocení rozvoje území

Priorita 2: Rozvoj informační společnosti

- infrastruktura pro rozvoj informační společnosti ve veřejném sektoru

Priorita 3: Rozvoj cestovního ruchu

- organizace pro řízení CR a budování destinací CR na národní a nadnárodní úrovni

- produkty a marketingová podpora na národní a nadnárodní úrovni

Priorita 4: Aktivizace kulturních rozvojových zdrojů

- obnova národního a kulturního dědictví

- rozvoj kulturní infrastruktury

Priorita 5: Revitalizace panelových sídlišť

- opravy panelových domů

- úpravy sídlištních prostor, rozvoj sportovních a rekreačních ploch

Priorita 6: Rozvoj systémů pro zajištění zdraví a kvality života obyvatel

- rozvoj infrastruktury zdravotnictví

- rozvoj komplexní péče, prevence zdravotních rizik

- řízení kvality zdravotní péče

- infrastruktura pro podporu sociální integrace

Regionální programy

Regionální operační programy

Druhou skupinou dotačních programů jsou Regionální operační programy (ROP). Jsou to programy, jejichž řízení budou zajišťovat jednotlivé regiony NUTS2. Regionální rady jednotlivých regionů vypracovaly operační programy, které umožní rozvoj nejproblematičtějších oblastí daných regionů.

ROP NUTS II Jihovýchod – Jihomoravský kraj, Kraj Vysočina

ROP NUTS II Jihozápad – Jihočesky kraj, Plzeňský kraj

ROP NUTS II Moravskoslezsko – Moravskoslezský kraj

ROP NUTS II Severovýchod – Královehradecký kraj, Pardubický kraj, Liberecký kraj

ROP NUTS II Severozápad – Karlovarský kraj, Ústecký kraj

ROP NUTS II Střední Čechy – Středočeský kraj

ROP NUTS II Střední Morava – Olomoucký kraj, Zlínský kraj

ROP NUTS II Jihovýchod

Program bude podporovat dotační projekty umožnující rozvoh krajů Jihomoravského a Vysočina. V regionu bude rozděleno více než 704 mil €.

Priorita 1: Dostupnost dopravy

Opatření 1.1 Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu

- rekonstrukce, modernizace, výstavba silnic II. a III. třídy hlavní regionální dopravní sítě

- investice na snižování dopadů dopravy na obyvatelstvo

Opatření 1.2 Rozvoj dopravní obslužnosti a veřejné dopravy

- rozšiřování a zkvalitňování integrovaného dopravního systému, odbavovací systémy, terminály, záchytná parkoviště, rozšíření dostupnosti pro zdravotně postižené občany

- nákup a modernizace eko-dopravních prostředků

Opatření 1.3 Obnova vozového parku drážních vozidel hromadné přepravy osob

- nákup nových a modernizace stávajícího vozového parku (prioritou jsou vozidla vhodná pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace)

Opatření 1.4 Rozvoj infrastruktury pro bezmotorovou dopravu

- rozvoj cyklostezek

- posílení značení komunikací pro cyklisty, bruslaře, chodce, atd.

Priorita 2: Rozvoj udržitelného cestovního ruchu

Opatření 2.1 Rozvoj infrastruktury pro cestovní ruch

- modernizace ubytovacích zařízení, výstavba, modernizace další infrastruktury (např. kongresových a konferenčních center, lázeňství, sportovně rekreačních zařízení

- rekonstrukce kulturních památek

- značení, opravy a úpravy cyklostezek, turistických tras, hippostezek, naučných stezek

- rekonstrukce, výstavba přístupových komunikací (parkovišť a chodníků) k atraktivitám CR

Opatření 2.2 Rozvoj služeb v CR

- marketingové strategie

- podpora produktů CR, rozvoj infosystémů CR, tištěné a elektronické infomateriály

Priorita 3: Udržitelný rozvoj měst a venkovských sídel

Opatření 3.1 Rozvoj urbanizačních center

- regenerace historických center, městských památkových rezervací

- revitalizace a úprava veřejných prostranství ve městech, posílení dopravní infrastruktury ve městech

- investiční projekty v oblasti vzdělávání, celoživotního učení a na rozvoj infrastruktury pro zdravotní a sociální služby obyvatelstvu, pro služby pro sociální integraci skupin postižených sociální exkluzí

- regenerace brownfields

Opatření 3.2 Rozvoj regionálních středisek

- úpravy veřejných prostranství

- infrastruktura veřejných služeb

- rozvoj infrastruktury zdravotnické a sociální péče

Opatření 3.3 Rozvoj a stabilizace venkovských sídel

- modernizace infrastruktury pro rozvoj občanské vybavenosti

- rozvoj veřejné infrastruktury, posílení využití brownfields

- rozvoj ICT

Opatření 3.4 Veřejné služby regionálního významu

- investice do rozvoje veřejných služeb, rozvoj ICT

ROP NUTS II Jihozápad

NUTS 2 Jihozápad zahrnuje území krajů Jihočeského a Plzeňského. Alokace v tomto odbobí je ve výši téměž 620 mil €.

Priorita 1: Dostupnost center

Opatření 1.1 : Modernizace regionální silniční sítě

Opatření 1.2: Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu

Opatření 1.3: Modernizace vozového parku veřejné dopravy

Opatření 1.4: Rozvoj regionálních letišť

Opatření 1.5: Rozvoj místních komunikací

Priorita 2: Stabilizace a rozvoj měst a obcí

Opatření 2.1 : Integrované projekty rozvojových center

Opatření 2.2: Revitalizace částí měst a obcí

Opatření 2.3: Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství

Opatření 2.4: Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci

Opatření 2.5: Rozvoj zdravotnické péče

Priorita 3: Rozvoj cestovního ruchu

Opatření 3.1 : Rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

Opatření 3.2: Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu

Opatření 3.3: Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu

ROP NUTS II Moravskoslezsko

V Moravskoslezském kraji bude na rozvoj regionu určeno 716 mil €.

Priorita 1: Regionální infrastruktura a dostupnost

Opatření 1.1 : Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Opatření 1.2: Rozvoj a dostupnost letiště Ostrava

Opatření 1.3: Rozvoj dopravní obslužnosti

Opatření 1.4: Infrastruktura integrovaného záchranného systému a krizového řízení

Priorita 2: Podpora prosperity regionu

Opatření 2.1 : Infrastruktura veřejných služeb

Opatření 2.2: Rozvoj cestovního ruchu

Opatření 2.3: Podpora využívání brownfields

Opatření 2.4: Marketing regionu

Priorita 3: Rozvoj měst

Opatření 3.1 : Rozvojové poly regionu

Opatření 3.2: Subregionální centra

Priorita 4: Rozvoj venkova

Opatření 4.1: Rozvoj venkova

ROP NUTS II Severovýchod

Region soudržnosti Severovýchod je tvořen kraji Královehradeským, Pardubickým a Libereckým. V tomto regionu bude k dispozici 656 mil €.

Priorita 1: Rozvoj dopravní infrastruktury

Opatření 1.1 : Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Opatření 1.2: Podpora projektů zlepšujících dopravní obslužnost území

Opatření 1.3: Rozvoj veřejných mezinárodních letišť

Priorita 2: Rozvoj městských a venkovských oblastí

Opatření 2.1 : Rozvoj regionálních center

Opatření 2.2: Rozvoj měst

Opatření 2.3: Rozvoj venkova

Opatření 2.4: Marketing regionu

Priorita 3: Cestovní ruch

Opatření 3.1 : Rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti CR

Opatření 3.2: Marketingové a koordinační aktivity v obalit CR

Priorita 4: Rozvoj podnikatelského prostředí

Priorita 4.1: Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání

Priorita 4.2: Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu

ROP NUTS II Severozápad

Tento region zahrnuje Ústecký a Karlovarský kraj. Dotace budou poskytovány až do výše 745 mil €.

Priorita 1: Regenerace a rozvoj měst

Opatření 1.1 : Revitalizace a regenerace městských aglomerací

Opatření 1.2: Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Priorita 2: Integrovaná podpora místního rozvoje

Opatření 2.1 : Budování kapacity pro místní rozvoj, informovanost a osvěta veřejnosti

Opatření 2.2: Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Opatření 2.3: Rozvoj venkova

Opatření 2.4: Marketing regionu

Priorita 3: Dostupnost a dopravní obslužnost

Opatření 3.1 : Rozvoj dopravní infrastruktury regionálního a nadregionálního významu

Opatření 3.2: Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Priorita 4: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu

Priorita 4.1: Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

Priorita 4.2: Zlepšování kvality a nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení

Priorita 4.3: Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů CR

ROP NUTS II Střední Čechy

Ve Středočeském kraji bude určeno k rozvoji regionu téměř 560 mil €.

Priorita 1: Doprava

Opatření 1.1 : Regionální dopravní infrastruktura

Opatření 1.2: Udržitelné formy veřejné dopravy

Priorita 2: Cestovní ruch

Opatření 2.1 : Podnikatelská infrastruktura a služby cestovního ruchu

Opatření 2.2: Veřejná infrastruktura a služby cestovního ruchu

Opatření 2.3: Propagace a řízení destinací Středočeského kraje

Opatření 2.4: Marketing regionu

Priorita 3: Integrovaný rozvoj území

Opatření 3.1 : Rozvoj regionálních center

Opatření 3.2: Rozvoj měst

Opatření 3.3 : Rozvoj venkova

ROP NUTS II Střední Morava

Dotační prostředky pro rozvoj Olomouckého a Zlínského kraje jsou ve výši mil 657 €.

Priorita 1: Doprava

Opatření 1.1 : Regionální dopravní infrastruktura

Opatření 1.2: Veřejná doprava

Opatření 1.3: Bezmotorová doprava

Priorita 2: Integrovaný rozvoj a obnova regionu

Opatření 2.1 : Rozvoj regionálních center

Opatření 2.2: Rozvoj měst

Opatření 2.3: Rozvoj venkova

Opatření 2.4: Podpora podnikání

Priorita 3: Cestovní ruch

Opatření 3.1 : Integrovaný rozvoj cestovního ruchu

Opatření 3.2: Veřejná infrastruktura a služby

Opatření 3.3 : Podnikatelská infrastruktura a služby

Opatření 3.4: Propagace a řízení